söndag 4 augusti 2013

mobila masten i Kågeröd - uppdatering

http://aktuellnu.blogspot.se/2013/07/bygglov-sokt-for-mobilmast-mitt-i.html
Så myckethar egentligen inte hänt här angående masten. sista dagen för att svara är imorgon.
 Däremot har reaktionerna varit många och flera har ringt mig från tex Kråkebacken och även från Olstorpsvägen angående masten.  I stort sett alla som fått grannförfrågan har svarat negativt. Flertalet andra har skrivit separat brev angående  masten och gett sin syn på det. Jag har hjälpt några stycken, skapade en mall och då är det lätt att ändra namn, m.m. till varje som vill ha utskrift och skicka in.
Lokaltidningen har också varit här och kollat och fotograferat. Om de skriver något vet jag inte.
Känslan jag fått är att man hoppades på en smidig hantering från kommunens sida. Ingenting på hemsidan, trots att det rör mer än bara närmaste grannarna.
 Dessutom den korta svarstiden knappt 3 veckor mitt i semestertider.
Jag var runt och pratade med några idag för att höra om de fått papper och de hade givetvis också svarat nekande.
Med de konsekvenser som blir av strålningen, diffusa sådana men  som kan ställa till ett helsike för  människor som är drabbade, och där  företagen när det väl är byggt slår från sig.
Pratade med en god vän idag som har släktingar som bor  intill en mast. De har absolut ingen täckning på sina mobiler eftersom  signalerna stör ut deras telefoner.
  Resultatet av detta kan bli att man står med dyra abonnemang som man inte kan använda.
 Men viktigast av allt är hälsoriskerna.
Jag har naturligtvis sökt vidare och hittade en rapport om tester med grodkolonier där man hade kolonier med grodor rakt under masten som satt på samma byggnad, några våningar upp.
DE som var skyddade från strålningen växte och betedde sig normalt, men de som  var exponerade för strålning antingen  blev abnormt stora eller jättesmå, det var också mycket högre dödlighet bland de bestrålade grodorna.
En del menar på att  man får mer strålning när man håller mobilen intill örat och pratar i den.
Men skillnaden är att det är ett val jag gör. Dessutom pratar man i regel inte 234/7 men strålningen från masten kommer att pumpas ut 24-7.
Jag hittade en intressant notis från cancerfonden.se. Har valt att klippa ut den text som rör mobil strålning då den är rätt uppseendeväckande.

Orsaker till hjärntumörer


I vetenskapliga undersökningar har flera olika så kallade cancergener kopplats till hjärntumörer. Det är arvsanlag (gener) som normalt finns i kroppen och har viktiga uppgifter. Om en sådan gen skadas på något sätt, kan det leda till att den cell som genen finns i börjar dela sig okontrollerat. Forskning har också visat ett samband med så kallade suppressorgener, även kallade hämmargener. Det är arvsanlag som normalt kontrollerar celldelningen och sätter stopp när tillräckligt många celler finns. Om en suppressorgen skadas så att den inte fungerar kan celldelningen också bli okontrollerad.

Det finns dock ingen säker kunskap om orsaken till tumörer i hjärnan, det vill säga vilka faktorer som åstadkommer förändringarna i tumörgenerna. Men det pågår en intensiv forskning både om orsaker och nya behandlingar.

En slutsats av forskningen hittills är att miljöfaktorer eventuellt kan spela en roll. Djurförsök har visat att vissa kemikalier – exempelvis så kallade polycykliska aromatiska kolväten – kan ge upphov till hjärntumörer. Det finns också forskning som visar att personer i vissa yrkesgrupper, till exempel i den petrokemiska industrin, löper ökad risk.

Andra forskarrapporter har visat på ett samband mellan elektromagnetisk strålning, till exempel vid användning av mobiltelefoner, och hjärntumörer.
Ärftliga faktorer anses också ha betydelse för en del fall av hjärntumörer. En del studier har visat på samband med hur vårt immunsystem fungerar.


Från strålskyddstiftelsens sida, vilket dokument jag länkat till nedan fann jag följande mer detaljerad beskrivning om symtom.

Mobilstrålning och elektromagnetiska fält ökar risken för att drabbas av en rad olika ohälsosymtom. Denna symtomgrupp har ofta samlats under benämningen ”mikrovågssyndromet”, ”radiofrekvenssjukan” eller ”elöverkänslighet”.
Exponering för den moderna trådlösa tekniken ökar risken för flera av de ohälsosymtom och diagnoser som ses öka kraftigt i samhället i dag samtidigt som strålningen ökat lavinartat.  Det är särskilt oroväckande att de ökar bland barn och unga:
Barn ges mer sömnmedel.                     
Psykiska ohälsan bland unga ökar
Oro, ångest och depressioner ökar kraftigt bland ungdomar.
Vanliga rapporterade symtom av strålningen är:
 • Huvudvärk
 • Sömnstörningar
 • Onormal trötthet
 • Tinnitus
 • Värk i hjärtat/tryck över bröstet, hjärtarytmier, hög puls
 • Andnöd
 • Yrsel
 • Koncentrationsproblem
 • Minnesstörningar
 • Nedstämdhet och depressioner
 • Stresskänsla
 • Ökad irritation, aggressivitet
 • Ångestattacker
 • Svettningar
 • Hudutslag
 • Inflammationer och försämrat immunförsvar
 • Ökad allergiförekomst
 • Synrubbningar, ljuskänslighet
 • Värk i nacke, muskler och leder
 • Sköldkörtelrubbningar och påverkan på hormonsystemet
När exponeringen minskar eller upphör reduceras symtomen eller försvinner. Om exponeringen pågår under längre tid ökar risken för kroniska sjukdomar.Risk för ADHD och andra beteendestörningar

Mobilstrålning och elektromagnetiska fält ökar risken för beteendestörningar samt ADHD-symptom. Flera undersökningar har visat samband mellan exponering för mobilstrålning och ADHD-liknande symtom, både i studier av människor och i djurförsök. Strålningen har en stresseffekt på alla levande varelser som i sin tur kan orsaka aggressivt beteende och ökad irritationsbenägenhet.

Risk för ALS

ALS, eller amyotrofisk lateralskleros, är en mycket allvarlig så kallad neurodegenerativ sjukdom. Den kännetecknas av att nervceller i hjärnan och ryggmärgen som styr rörelser (motorneuroner) dör. Upprepade vetenskapliga undersökningar har konstaterat att exponering för elektromagnetisk strålning ökar risken för sjukdomens uppkomst.

Risk för Alzheimers och andra demenssjukdomar

Förhöjda elektromagnetiska fält kan enligt upprepade vetenskapliga undersökningar öka risken för Alzheimers. Beläggen för samband har ökat under senare år, både från undersökningar av människor som exponerats för förhöjda nivåer som från djurförsök.

Risk för cancer

Elektromagnetisk fält kan öka risken för cancer. Såväl strålning vid lägre frekvenser (kraftledningar, transformatorer mm) som mikrovågsstrålning (mobiltelefoner, mobilmaster, trådlösa datanätverk mm) har bedömts som ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC.


Risk för infertilitet och missfall

I många vetenskapliga undersökningar har elektromagnetiska fält visats ökar risken för infertilitet och missfall. Mobilstrålning kan försämra spermiers rörlighet och även orsaka DNA-skada på mänskliga spermier. Studier har upprepade gånger konstaterat skadliga effekter på reproduktionen i djurförsök.

Eftersom strålningen kan skada spermiers DNA, skulle barnet i värsta fall kunna födas med nedärvda sjukdomar.
Kvinnor som är gravida löper också ökad risk för missfall vid exponering för förhöjda elektromagnetiska fält enligt upprepade vetenskapliga undersökningar.

 

 

 

 

 

LÄs mer om ovanstånede på följande sida, där är länkat till varje kategori. Jag har valt att bara ta med ingressen på varje  då denna innehåller mycket kortfattad information.

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/op/risker/symtom
Som synes ovan och nedan  är biverkningarna många, men  man mörkar.

Det som jag tycker är uppseendeväckande är  artikeln om ADHD.
ur artikeln har jag klippt nedanstående
Om exponeringen sker i fosterlivet kan bestående beteendestörningar uppstå. Forskning har visat att möss som exponeras i fosterlivet får sämre minne och ADHD-liknande beteende som fullvuxna. Samma undersökning kunde också visa att beteendestörningarna sannolikt berodde på att strålningen leder till störningar i nervcellernas kommunikation. Överföringen mellan nervcellerna av det för hjärnfunktionen viktiga ämnet glutamat försämras. Det kan i sin tur leda till problem för hjärnan att bearbeta information och ADHD-symtom.
Även artikeln om ALS  gör att man höjer på ögonbrynen.  få hade väl hört talas om ALS innan Maj Fant gav den ett ansikte. Idag är det varje månad man hör talas om någon som fått det eller som dött i ALS.

 

Forskning som visar ökad risk

Nedan kan du läsa om ett urval av de vetenskapliga undersökningar som visar samband mellan beteendestörningar och elektromagnetisk strålning.
 • Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan leda till bestående beteendestörningar hos avkomman, på samma sätt som exponering för kemikalier och droger. Mössen som exponerats i fosterlivet fick ADHD-liknande symtom och hade sämre minne. Forskarna kunde också visa att hjärncellernas överföring av glutamat, viktig för informationsbearbetning, stördes. (USA 2012) Läs om undersökningen här.
 • Stor undersökning omfattande 13 000 barn visar att barn till kvinnor som använt mobilen såväl under graviditeten och under barnets första år har ökad förekomst av beteendestörningar vid 7 års ålder jämfört med barn vars mödrar inte använt mobilen. (Danmark 2012) Läs om undersökningen här.
 • En undersökning visar att barn och ungdomar som använder mobilen mest lider av huvudvärk, koncentrationsproblem och är mer lättirriterade och att de som exponerats mest också har ökad förekomst av beteendestörningar. (Tyskland 2010) Läs om undersökningen här.  Och här
 • Bland 60 personer som följdes under 18 månader efter att en mobilmast tagits i bruk i närområdet sågs statistiskt signifikanta förändringar av stresshormoner samt sänkta nivåer av välbefinnandesubstansen dopamin. Den senare är kopplad till depressioner. Dessutom sjönk halterna av fenyletyalmin, som är ett ämne som även kopplats till beteendestörningen ADHD. (Tyskland 2010) Läs om undersökningen här
 • Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökar nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. (Japan 2012) Läs om studien här
 • Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökar nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. (Japan 2012) Läs om studien här
 • Mobilstrålning orsakar stressrelaterat beteende hos möss (aggressivitet, oro). (Serbien 2012) Läs om undersökningen här.
 • Lågfrekventa EMF vid 8 mikrotesla under enbart 4 timmar försämrar minnet hos möss. (Iran 2012) Läs om undersökningen här
 • Möss som exponeras under längre tid för mobilstrålning får sämre minne . (Sverige 2008) Läs om undersökningen här
 • Möss som exponerats för mobilstrålning får försämrat minne. (Grekland 2011) Läs om undersökningen här
 • Möss som exponerats för mobilstrålning får förändringar i hjärnans halter av signalsubstanser, bland annat glutamat, vilka har betydelse för hjärnans funktion. (Egypten 2011) Läs om undersökningen här
 • Möss som exponerats under fostertiden får signifikant lägre antal av en typ av hjärnceller (Purkinje-celler). Lägre antal av sådana hjärnceller har kopplats till autism. (Turkiet 2010) Läs om undersökningen här
 • Musungar som exponerats under levnadsdag 2-14 för mobilstrålning under 3 timmar om dagen får stressrelaterade beteendestörningar. (Sydafrika 2009) Läs om undersökningen här
 • Unga möss som exponerats för mobilstrålning får mer aggressivt beteende. Läs om undersökningen här.
 • Forskningsöversikt om påverkan på beteende av exponering för mikrovågor.  (USA 1999). Läs översikten här
 • På en forskarkonferens för över 40 år sedan rapporterades följande effekter som en följd av människors exponering för mikrovågor i arbetet: Huvudvärk, ökad trötthet, minskad intellektuell kapacitet, slöhet, minnesproblem, minskad sexlust, irritation, sömnlöshet, beteendestörningar, svettningar, andnöd och smärta i bröstet, hjärtartymier, mag-tarmproblem. Ofrivilliga muskelryckningar (dystoni). Påverkan på hjärnans EEG, förändringar av histamin i blodet och sänkta nivåer av enzymet kolinesteras, som är viktigt för nervsystemet beskrevs. Symtomen försvann om exponeringen upphörde. Läs om rapporteringen här.
Cancer mobilmaster
Trots omfattningen av mobilmasternas förekomst i vår nära boendemiljö och att antalet mångdubblats under det senaste decenniet, har mycket få undersökningar gjorts av cancerriskerna för dem som bor nära mobilmaster. Inte en enda undersökning har gjorts i Sverige trots omfattande indikationer genom anekdotiska rapporter om onormala cancerförekomster i närhet av mobilmaster. Av de fåtal undersökningar som trots allt genomförts utomlands, visar majoriteten på förhöjda risker.
 • Fördubblad förekomst av cancer inom 400-metersradie från mobilmast jämfört med personer som bodde längre bort. När enbart de senaste fem åren 1999-2004 analyserades, sågs att risken för att insjukna i cancer var hela tre gånger högre i gruppen som bodde inom 400 m från masten. (Tyskland 2004) Läs här.
 • Risken att få cancer är fyra ggr högre för boende inom en radie av 350 m från en mobilmast. Forskarna hade jämfört cancerförekomsten 1997-1998 hos boende inom 350 m från en mast som installerats 1996 med risken att insjukna i cancer för hela nationen. De högsta uppmätta strålningsnivåerna var långt under gällande gränsvärden: 0,53 mikroW/cm2. (Israel 2004) Läs här.
 • Cancerförekomsten var förhöjd inom 400 meter från mobilmast fem år efter att en mobilmast tagits i drift. (Tyskland 2009) Läs här.
 • Ökad dödlighet i cancer inom 500 meter från mobilmaster. (Brasilien 2011) Läs här.
 • Samband mellan ökad förekomst av barncancer och beräknad strålning från mobilmaster. (Taiwan 2012) Läs här


 Här följer lite länkar som är intressanta att läsa.
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/op/press/internationella-experter-varnar-f%C3%B6r-mobilstr%C3%A5lning-och-tr%C3%A5dl%C3%B6s-teknik

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/op/risker/symtom
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/risker/symtom/psykisk_ohalsa

Vid tangentbordet
Kågerödsmurveln


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar