måndag 4 maj 2015

Kokande avloppsvatten

I Svalövs kommun kokar avloppen.  Frågan har blivit mycket infekterad  och det handlar egentligen inte om  kommunalt VA eller inte i Norrvidinge utan det är främst den taxehöjning som man passade på att genomföra  precis innan man aviserade kommunalt avlopp i Norrvidinge.
som jag skrivit innan kommer det att driva en del invånare från hus och hem. Kostnaden för kommunalt VA kommer i vissa fall att vida överstiga värdet på huset. Politiska gardet slår ifrån sig och  hävdar att värdeökningen kommer med VA-installationen.   I vissa fall handlar det om närmare 300 000 kr  och då inberäknar jag även de arbeten som man måste göra innanför egna tomtgränsen.
 Men till saken hör att  kommunala VA lösningar är ålderstigna och inte speciellt miljövänliga. 
Svenska dagbladet har haft en bra serie artiklar  om just kommunernas ålderdomliga lösningar. Trots att det är vida känt att  kommunala avlopp kommer att bli vår nästa miljöbomb fortsätter man att utöka nätet som om ingenting har hänt.
 I artikeln om två rör från huset tar man upp just detta.  Det finns idag  mindre lösningar  där hushållen kan gå samman  om en avloppsinstallation och där man har biologisk rening. Många gånger blir resultatet så bra att det utan vidare skulle fungera att duscha i vattnet efter reningen. Det finns reningsverk där  man undviker pumpar och annat och där man i princip tillsätter syre.  här finns en lösning som används en del i Norrland, som har stora områden där kommunalt avlopp är omöjlighet och där  husen ligger granne med känsliga fjällområden. Samtidigt som man har några meter tjäle i marken stora delar av året.  Dessa måste fungera  klanderfritt för vem vill ut och mecka avlopp i -30.  Svalövs kommun borde ta på sig de vidsynta glasögonen och blicka framåt, det gäller inte bara i avloppsfrågan utan även annars.
Man mirakeldeklarerar kommunala va-satsningar, pågatåg etc. Man ville för en tid sedan hävda att det skulle flytta in 7000 invånare  i Teckomatorp inom en 20 års period. Därför var man tvungen att  köpa åkermark till 4 gånger marknadspriset. Nu blev detta stoppat och  faktum är att det är inte tillåtet i lag att exploatera värdefull åkermark i framtiden även om det ligger bra till  för byggnation.
Jag vill gärna poängtera att jag absolut inte är motståndare till pågatåg vars avgång har aviserats till 2020.
Men det man g lömmer i sammanhanget är småbyarna mellan tågstationerna. Det har jag sett  bra exempel på här i Hässleholms kommun, där jag numera är bosatt.  Byar som VAnkiva, Mala och Emmaljunga för numera en tynande tillvaro då bussturerna mellan Markaryd och Hässleholm blivit betydligt färre.  Även tågen  har  begränsat antal turer och det är ett tågset som står till förfogande för transport mellan Hässleholm och Markaryd.
Någon miljövinst, nja det är tveksamt om det blivit det. För  majoriteten av dem som tidigare åkte buss har numera börjat pendla med bil.
vissa turer är det max 5 personer på tåget, vissa turer är det fullt med skolungar och några lyckliga själar som  kan anpassa sina arbetstider efter tåget.
I Svalövs kommun kommer byar som  Axelvold och Källstorp att  sakta tyna bort, men även Böketofta, Södra Vram  kommer att  få betydligt sämre än vad det är idag.
Visst är det märkligt att man idag  bygger tågstationer och  börjar rusta upp järnvägen. På 70-80talet la man ner  järnvägen i en rasande fart. Det var ett omodernt sätt att färdas. Nä bilen var framtiden,  Men en sak skiljer på gamla tiders tåg och nya tidens pendlande. Idag kan man inte ställa klockan effter tåget, det kunde man på de gamla diesellokens tid  De tog sig fram i alla väder. Idag lyser skylten  ofta med texten tåget inställt. Är det inte snö och is på spåret, så är det löv på det eller skiner solen för mycket.   Kontaktledningarn som faller ner  ohc går sönder, räls som  falerar. För underhåll av järnvägen är idag obefintligt  i förhållande till nyttjandet av järnvägen.
Svalövs kommun har bland de sämsta skolorna i landet, trots införande av förste lärare. Men vad gör förste lärarna då  som mirakulariserar skolan. Nja knappast något  större under. Det börjar mer och mer höras röster för att skolan skall vara statlig. Det är glädjande tycker jag, detta borde även vara så med äldreomsorgen. För kommunerna är överlag odugliga på att   hantera  offentliga sektorn och skolan. En annan sak jag noterat på tal om att outsoursa all verksamhet ohc konkurrensutsätta. Ett bostadsbolag här i regionen har börjat anställa egen  underhållspersonal.  Kanske har man kommit på att det  blir dyrare att anlita en rörfirma varje gång en kranpackning  behöver bytas.  En kranpackning som  kostar 20 spänn kostar med byte  en bit över 1000lappen.  För  rörmockaren som kommer har numera ingenting med sig i bilen och  då får han/hon köra till grossist och då är det ju lika bra att fika för klockan säger frukost.
egen underhållspersonal är A och O för  kontinuitet. Den egna personalen har kolll på när saker bytats och kan enkelt föra register över när kranpackningar bytades sist, eller kyl, frys etc, eller när handtagen  till ytterdörren byttes. ETc.
Kontinuitet underhåll och framförhållning, det borde vara ledord för Svalövs kommun, men icke,   man släcker bränder och idag är  vattenledningarna i  tätorterna mycket mycket dåliga.  Istället för att lägga nya ledningar gata för gata och ett planerat underhåll, så släcker man bränder genom att anlita   underentreprenörer som gett lägsta anbudet   till att  akutreparera. När det akutreparerats då händer inget mer, för man har inte koll längre.  I kågeröd som varit min hemort i 9 år finns det åtskilliga lappverk i gatorna där man lappat ohc lagat ledningarna ohc där det varje vinter  töas och eldas för att  komma åt läckande ledningar som     havererar när tjälen kommer och släpper.  Istället för att vår och sommar  ta gata för gata ohc i god tid kontakta fastighetsägaren för nygrävning av ledning.   Grönytor växer igen för underentreprenörerna  hackar bara enligt avtal. Det sunda förnuftet som rådde när den egna personalen såg maskrosen som växte en bit in på trottoaren och drog upp den innan den fröade och  det  började växa 100 till.  Idag väntar man  glatt på ordern att hacka bort 100 maskrosor istället.  För att ta bort den där maskrosen som fröade av sig, det ingick inte i anbudet.
uppdatering sker  löpande om avloppen och annat som mygelkommun nr 1 företar sig. 
Vid tangentbordet
Kågerödsmurveln.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar