onsdag 17 juli 2013

Bygglov sökt för mobilmast mitt i bostadsområde i Kågeröd

 Idag kom ett brev  från kommunen angående grannyttran gällande  byggnation av  mobilmast på 30 meter mellan området som benämns Gullregnsområdet eller Kågeröd 14  och infarten till reningsverket.  Ett avstånd på 100-150 meter från bostadsområdet, närmare 100 än 150, masten vill man bygga närmare bostadsområdet och sedan trafostationen närmast vägen. 

Givetvis har man från kommunens sida smygit ut breven mitt i semestertider med en svartstid på mindre än 3 veckor. Marken ägs av kommunen och det  kan misstänkas finnas ett ekonomiskt vinnande för kommunen att upplåta marken där det idag växer salix och tidigare tillhört den rikskända  avloppsreningen med bevattning av salix som nu har skrotats pga att rören är uttjänta. 

 Som boende i området uppstår naturligtvis frågan, hur påverkar strålningen. Strålskyddsinstitutet, mobiltillverkare  säger en sak, strållskyddstiftelsen en helt annan, där tom rekommnderar man boende att flytta. 

Cancerrisk, huvudvärk, diffusa  problem såsom yrsel etc symtom som är svårt att bevisa kommer från masten när den väl är byggd, men som kan ställa till ett helvete för alla och envar. 

Jag har lagt ut nedanstående skrivelse till boende i vårt kvarter, men  alla i kågeröd bör vara medvetna om bygget och även kråkebacken som ligger väldigt nära fågelvägen, dvs strålvägen kommer att påverkas, med tanke på att de boende på kråkebacken bor på en   höjd och masten  kommer i princip att vara i jämnhöjd med de boende är påverkan stor. Tyvärr tror jag inte att krågebackeborna får information förrän det är försent. 

Boende i Kågeröd, skriv en  erinran mot bygget  snarast, om 3 veckor är det försent. 

Vid tangentbordet

Kågerödsmurveln 


Nedan följer brevet.Hej alla boende på Häggatan, Syrengatan, Gullregnsgatan, Böketoftavägen samt olstorpsvägen.
Jag fick idag ett brev från kommunen angående grannyttran gällande en byggnation av mast samt transformatorstation.  Det står inte vad det är för mast, med den skall vara 30 meter hög och troligtvis är det en mast för mobila nätet.
Den skall vara belägen  mellan vägen till reningsverket, häggatan  samt böketoftavägen, alltså den plätt där det idag är planterat energiskog.  Servitutsområdet är 30x25 meter, masten placeras närmast bostadsområdet på häggatan. Hela området med energiskog är ca 100- 150 meter brett. Då det skall byggas intill infarten till reningsverket innebär det att det är 120-70 meter från husen på häggatan.
En 30 meter hög mast kommer att vara markant förändring och förutom att det påverkar marknadsvärdena på husen, innebär det också att vi som bor i närliggande område utsätts för en markant ökning av strålning  24 timmar per dygn.  Det hävdas att detta är ofarligt från diverse intressenter, men ingen riktig undersökning har gjorts.
Vid sökning på nätet kan man hitta en del larmrapporter på inofficiella sidor.
 Du som fått grannyttran, fundera på hur du ställer dig, du som inte fått det kan om du känner att det  här inte är okej, skicka in en erinran. Kommunen har fått detta ärende på sitt bord för mer än 1 månad sedan, men först nu den 17 juli skickar de ut pappren som skall vara inne den 5/8, dvs mitt under semestertider.  Tider då ma nkanse inte är så uppmärksam och lägger kuvert åt sidan, eller inte är hemma. 
Texten nedan har jag hittat på strålskyddsstiftelsens hemsida.

Mobilmaster och mobilbasstationer

Mobilmaster eller mobilbasstationer sänder ut mikrovågsstrålning dygnet runt. Strålningen kan medföra allvarliga hälsorisker, i synnerhet för de som vistas längre perioder på de mest strålningsutsatta platserna. Barn, gamla och sjuka är känsligast. Strålningen bör helst inte överskrida 1 mikroWatt/m2 där du sover.
Hur fungerar det?

Mobilmaster och basstationer finns i varierande utförande och är ibland kamouflerade på byggnader, som flaggstänger eller som segelmaster.
Hur hög strålning som du exponeras för från masten beror på olika faktorer;
  • Avståndet. Högst strålning påträffas oftast i lägenheter som har en basstation i samma höjd vars antennriktning är riktad mot lägenheten.
  • Topografi. Kullar, skogspartier och andra byggnader dämpar strålningen avsevärt.
  • Byggnadsmaterial. Olika material kan dämpa strålningen i olika utsträckning, exempelvis tjocka stenväggar. Omvänt kan omgivande byggnader reflektera och förstärka strålningen
  • Mastens höjd och antennernas riktning. Strålningen är högst i antennriktningen. Är masten hög kan strålningen vara lägre nära masten än där strålningsloben träffar marken, vilket kan vara upp till 500 meter bort på landsbygden.
Vad är problemet?
Strålningen från mobilmaster och basstationer innebär risk för såväl cancer, neurologiska sjukdomar samt de olika symtom som kopplats till exponering för mikrovågor under längre tid (sömnproblem, huvudvärk, yrsel, koncentrations- och minnesproblem, hjärtproblem, depressioner och ångest mm). Läs mer om forskningen som visar risker för hälsa och miljö.
Hur skyddar man sig?
Först bör man mäta strålningen för att få kunskap om källor till mikrovågsstrålning och nivåer. Därefter kan åtgärder för att reducera strålningen behöva vidtas.
Mobilmaster sänder vid olika frekvenser och modulationer beroende på teknik. För att kunna mäta strålningen från masten måste du ha en mätare som omfattar de frekvenser angivna i MHz som masten sänder på. De vanligaste är:
System
Frekvens
GSM 900
900 MHz
GSM 1800
1800 MHz
3G (UMTS)
900 MHz och 2100 MHz
4G (LTE) 
800 MHz och 2600 MHz
Tetra
380 – 450 MHz

Sträva efter att få ner mikrovågsstrålningen så lågt som möjligt, särskilt där du vistas längre stunder. Vår rekommendation är att strålningen inte bör överskrida 10 mikroW/m2 där du vistas längre stunder.
Störst vikt bör läggas vid att reducera strålningen så långt det går vid sovplatsen. Där bör den uppmätta nivån helst inte överstiga 1 mikroW/m2.
För att minimera strålningen kan dämpande material användas.
I svåra fall kan flytt till annan bostad vara bästa lösningen.

Jag hoppas att ni som grannboende  ser allvaret i det hela och skickar in er  erinran, om inte annat så för att få mer information.  När masten står där så är det försent. Då får vi dras med yrsel, sömnsvårigheter etc.
Med vänlig hälsning
Eva Rosqvist


Bifogar ritning från kommunen samt en bild från en karta över området, där det tydligt ses hur  nära den är vårt bostadsområde.  Det finns betydligt lämpligare placeringar utanför byn, där det redan idag finns master, inte behöver  man bygga  intill ett bostadsområde. Det är kommunen som äger marken så  en liten gissning är att kommunen får en  slant för att upplåta marken.  Därför smyger man igenom det.


Den vita pricken är  markerad  på motsvarande som nedanstående skiss, där husen på häggatan delvis är bortklippta.  

Masten är 30 meter hög, se skiss nedan  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar