söndag 19 maj 2013

Bevis för att FAS 3 är en succe eller bevis för verklighetsfrånvarande M-politiker

http://m.expressen.se/debatt/beviset-for-att-fas-3-ar-en-framgang/?partner=www
Nu har  FAS 3 gått in i en  ny FAS. Försvarsfasen. Moderaten  Jan Ericson som sitter med i  utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet   försöker försköna FAS 3. Ett led i strategin att sänka lönerna i Sverige.
FAS 3 innebär att den som är inskriven i detta totalt misslyckade arbetsmarknadsprojekt får jobba för 65% av sina gamla lön. Den som tar emot en FAS 3:are får 60000 kr per år för att ge honom/henne en stol. Det poppar upp FAS 3 -vuxendagis på löpande band, vilka gör miljonvinster.
Den bortre slutstationen FAS 3 innebär att det är svårt att få en returbiljett tillbaka till ett normalt liv. The final solution..... Jag drar återigen paraleller till den slutliga lösningen och en liten man med mustasch.
Det finns många sätt att ta livet av folk.  Antligen  direkt avrättning eller att långsamt plocka bort hopp och livsgnista. Att se till så personen har så dåligt ställt ekonomiskt att vederbörande inte har råd att varken gå till tandläkare, tandläkaren, lösa ut sina mediciner.
Försörjningsstöd återstår för de som inte är med i Akassa, eller inte har kvalificerat sig till akassan.  Nu har tom ett parti  i Svalövs kommun kommit med förslaget att mottagare av försörjnigsstöd skall
Citat;: förslag på krav på motprestation efter förmåga för den som uppbär ekonomiskt bistånd  och är arbetsför.
Men uppenbart kan inte  representanterna för detta parti socialtjänstlagen.
Över  26 är det inte tillåtet att  placera folk i s.k praktik om det inte finns  synnerliga skäl för det.
Det står klart och tydligt reglerat i socialtjänstlagen.  Jag har tidigare lagt ut utdrag ur socialtjänstlagen angående försörjningstöd på bloggen och här är länken.
http://aktuellnu.blogspot.se/2013/04/utdrag-ur-socialtjanstlagen-kommunerna.html
 Det står citat: Att kräva motprestation efter förmåga är av största betydlese för individens värdighet. Den enskilde bör ha rätt att få möjlighet att görta något tillbaka för samhället. Att inte kräva motprestationer är att misstro människors förmåga.

Jag vill absolut hävda tvärtom.....
Att tvinga folk att jobba för socialbidraget är att sänka dem till  en modern statarnivå. Att få folk att känna hopplöshet.
En ensam person som lever på socialbidrag får 4000 kr per månad + hyra, hemförsäkring, akassa. Totalt i runda slängar  max 9000 kr.
Att tvingas jobba heltid för 9000 kr. ÄR det rimligt.
Arbetskamraten vid sidan om har kanske 6 barn och får då   ca 27000 för sin försörjning. Då har jag räknat  3000 kr per barn, eftersom det är lite under och lite över beroende på ålder.  För de vuxna utgår 5500 kr och ca 2000 för gemensamma kostnader.  från denna summaavgår då studiebidrag, barnbidrag, flerbarnstillägg. till kommer boendekostnaden, som man i ett fall med 8 personer lätt kan sätta till 12000 kr per månad då det kräver en större bostad. Summa summarium 37000- bidrag. Bidragen som utgår är 4500 kr i bostadsbidrag,  6 barnbidrag a 1050 kr flerbarnstillägg  runt 3000 kr.  allmänna bidrag  13800 kr.
Då blir det 23 200 i försörjningstöd. Är det en ensamstående  förälder  dras även underhållet ifrån för de 6 barnen, då blir lönen lägre.  I det här fallet har jag  då förutsatt att  den andre föräldern är sjuk/ej arbetsför och ej få någon ersättning. Dessa fallen är rätt vanliga i dagens Sverige.
Låter detta rättvist. Nej det tycker inte jag.....
Då rä det rimligare att  man  från kommunens sida ger  bidragstagaren arbete under  en period av 1,5 år med kommunala medel och som motprestation  kräver medlemskap i akassa. På så sätt bryter man bidragsberoendet och ger  bidragstagaren möjlighet att tex gå en arbetsmarknadsutbildning om orsaken till arbetslösheten är att vederbörande inte har rätt utbildning.
I motionen står: Försörjningsstödet är avsett att vara samhällets yttersta skyddsnät och inte en varaktig försörjning.   Det stämmer absolut, jag håller fullständigt med där, men vad är det som orsakar att  det blir en varaktig försörjning.
1 det finns inte tillräckligt med jobb längre. Det är för billigt att flytta  företag utomlands, vare sig det är tjänsteföretag eller tillverkande företag. När det gäller tjäsnteföretag  har vi ett praktexempel i Samres, där man flyttat kundcentrat till l Senegal vilket drabbat invånare här i Sverige och då speciellt äldre/sjuka/handikappade som inte kan förflytta sig på annat sätt.
Fas 3 som jag skrev om ovan gör också att  riktiga arbeten försvinner. det har vi sett praktexempel på genom Aftonbladets granskning.
Folk blir utförsäkrade, friskförklarade trots att de inte är friska.
allt i linje med Reinfelds  skapande av en fjärde och femte samhällsklass.
att helt förkasta "motprestation skall man inte göra. Det viktiga är dock att det inte är vanliga arbeten som egentligen borde vara  avlönade  som skall utföras. 

Det som är viktigt för den som uppbär försörjningsstöd är att ha rutiner i sin vardag.
Visst skall vederbörande göra en motprestation. Tex är det absolut okej att förkovra sig. Många har kanske bristfälliga kunskaper och  att då  få möjlighet att  börja studera vanliga basämnen, allmänbildande öppnar vägen tilll ett arbete. Många som kommit in i bidragssvängen  har tex slutat laga mat och  köper istället snabbmat. Försoffning är ett dilemma, liksom de som skapar sig så mycket fritidsaktivietet och engagemang att de plötsligt inte har "tid att arbeta". Detta är två olika kategorier av människor.  Den första är vanligare i dessa sammanhangen, isolerar sig och  tittar på tv, för man har ändå inte råd att göra något. Då är det behändigt attköpa pizza istället för att laga mat. Många kanske inte ens KAN laga mat.

4 kap. Rätten till bistånd


1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52).

1 a § Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 §
1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år.

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den del de överstiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (2007:1429).


Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv.
I socialtjänstlagen står också.

4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och
1. inte har fyllt tjugofem år, eller
2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller
3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.

Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.
Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409).

6 § Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § ska i det sammanhanget inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1–9 §§, 3 kap. 1–4 och 6–13 §§, 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ samt 7–9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och av bestämmelserna om arbetsskadeförsäkring i socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1284).
Som synes ovan är det ett brott mot socialtjänstlagen att utan vidare sätta  folk i praktik, om de är över 25.
Återkommer till detta   under nästkommande vecka.............
Vid tangentbordet
Kågerödsmurveln
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar