torsdag 9 maj 2013

Klippan kommun bryter mot socialtjänstlagen.

Så har vi ytterligare en kommun som sällar sig till den  föga imponerande klubben för brott mot sociallagstiftningen. Denna gången är det KLippan.
Jag kontaktade kommunen för några vänners räkning. Sedan mannen blivit arbetslös har inkomsterna halverats och familjen har redan sålt det mesta de äger av värde för att överleva.
Som alla vet är akassan inte  någr a80% av inkomsten utan  många kan liksom undertecknad förlora båd e50 och 60% av inkomsten och det utan att ma när någon extremt höginkomsttagare. Ett vanligt heltidsjobb  och vi är där och snurrar.
Nåväl det har tagit tid för familjen att få besked. Man har   frågat efter kompletterande papper flertal gånger, istället för att som brukligt är gå igenom vad som behövs och fråga efter komplettering för att sedan snarast titta på pappret.
Det har nu gått  flera veckor sedan  kompletterande papper lämnades in. Man tvingades också skicka kopia på sonens bankkontouttdrag då man slarvat bort detta. Känns  det igen?
Slarva bort papper, det verkar vara en kommunal sjukdom det där.
Som den obekväma murvel som jag är så skickade jag ett brev till några ledamöter i socialnämnden i Klippan och påtalade  problemet.  Ordförande i socialnämnden Sinclair svarade väldigt snabbt, tom på en helg som detta och det skall han verkligen ha eloge för.
 Han informerade mig om att klippan har restriktiva regler och jag konstaterade direkt att dessa bryter mot socialtjänstlagen på flera punkter.

Jag citerar ur mailet:
Utan att kommentera det enskilda fallet vill jag ändå ge vissa allmänna kommentarer.


Vi har en mycket restriktiv hantering av försörjningsstöd i kommunen. Flera andra kommuner har gjort studiebesök för att se hur vi hanterar dessa frågor. Skälet till det är att vi haft låga kostnader jämfört med andra kommuner.
Varför har vi då det? Jo, vi har hela tiden ställt krav på motprestationer från den enskilde. Dessa kan vara att studera, aktivt söka arbete och under tiden vara sysselsatt i vårt "Arbetscentrum". Vi tillåter heller inte någon att komma påverkad av några droger (alkohol, narkotika eller annat). Om detta händer dras försörjningsstödet ner till lägsta nivå för att täcka mat i princip.
När det gäller boende så följer vi Socialstyrelsens rekommendationer om att tillåta boende under 3 månader i ett boende som är för stort ( antal rum i en lägenhet eller om man bor i hus). Därefter uppmanas man att söka annat boende. Undantag från detta kan naturligtvis göras i enlighet med SoS . Beträffande hyresnorm så är den i Klippan följande:
1 vuxen 3600kr
1-2 vuxna 4400kr
1-2 vuxna + 1 barn 5300kr
2 barn 5900kr
3 barn 6600kr
4 barn 7300kr
5 barn eller fler 8000kr
Beträffande realiserbara tillgångar så gäller det att avyttra dessa. Här avses inte de materiella ting som anses ingå i hemmets standard. Bil ingår om den inte behövs för arbete t.ex


Ansökan ska behandlas snarast - det har vi som en servicegaranti!
Barns som studerar på gymnasium och erhåller inkomster under 10 000 under sommaren räknas ej in.
Man kräver motprestationer -  Kommuner kan inte tvinga personer över 26 år  att delta i praktik, utbildning är  väl kanske en sak, men  inte jobba gratis, vilket det brukar vara frågan om.  Hyresnormen? Jag ifrågasatte direkt denna då det bla. i vår byhåla här, dvs kågeröd kostar 9200 kr för 4 rok. FAmiljen i fråga har 2 barn i övre tonåren och det är knappst  möjligt för dem att dela rum.  Lite privatliv har  väl alla rätt i.
Det är inte heller att kräva att allt skall avyttras.
JAg lägger här socialtjänstlagen nedan.
Det som klippan kommun bryter mot är markerat i blått.....
4 kap. Rätten till bistånd
1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52).
1 a § Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 §
1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år.

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den del de överstiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (2007:1429).
1 b § För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.

Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform. Lag (2012:597).

2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.

3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift,
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta. Lag (2009:1233).

4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och
1. inte har fyllt tjugofem år, eller
2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller
3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.

Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.

Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409).
5 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten.

6 § Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § ska i det sammanhanget inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1–9 §§, 3 kap. 1–4 och 6–13 §§, 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ samt 7–9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och av bestämmelserna om arbetsskadeförsäkring i socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1284).

Fortsättning följer med all säkerhet.
Lite uppdatering.
Socialen har  meddelat läkaren att intyget han  skrivit inte är godkänt. De är övertygad om att kvinnan i huset kan jobba. Men hur vore det om man lyfte luren till handikapp/hjälpmedelsenheten som installerat en trapphiss i huset för 150000..... eftersom kvinnan inte kan gå uppför trapporna för att duscha.
Vid tangentbordet
Kågerödsmurveln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar